Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVY

11. 2. 2019

 

 

Čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

1. Název spolku: Kokonín z. s. (dále jen spolek);

2. Sídlem spolku je Jablonec nad Nisou – Kokonín, Dělnická 4315, PSČ 468 01;

3. Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky,

celý spolek je samostatná, místně příslušná organizační jednotka.

4. Spolek je svazkem členů, v němž se sdružují zastánci a ochránci životního prostředí,

zejména v Jablonci nad Nisou – Kokoníně a Libereckém kaji za účelem poskytování obecně

prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny,

ochrany památek a kulturních hodnot, územního rozvoje a k dalším aktivitám ve smyslu

občanské společnosti.

5. Spolek je samostatný a dobrovolný svazek členů ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění. Spolek je založen na dobu neurčitou.

Spolek je samostatnou právnickou osobou [založenou podle zákona č. 83/1990 Sb., o

sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (zaregistrován u MV ČR ke dni 26. 10.

2011)], která se považuje, s účinnosti od 1. Ledna 2014 považuje podle § 3045 zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník – za spolek.

Čl. II

Cíle činnosti

Cíle spolku jsou:

- ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku;

- ochrana životního prostředí;

- ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech;

- tvorba bezpečného prostředí z hlediska dopravy, především pro pěší a cyklisty;

- ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;

- ochrana zeleně v obci a urbanizované krajině;

- péče o území;

- udržitelný rozvoj území;

- rozvoj místní občanské společnosti.

 

Čl. III

Náplň a formy činnosti

1) Náplň činnosti odpovídá cílům spolku.

2) Hlavní formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech

ochrany životního prostředí, přírody a krajiny, zejména:

- kooperace s jinými spolky majícími za svůj cíl ochranu životního prostředí, ochranu přírody a

krajiny, ochranu památek, kulturních hodnot a organizování občanských aktivit;

- poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;

- soustřeďování a poskytování informací uvnitř spolku i vně;

- organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli spolku;

- účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;

- osvětová činnost;

- okrašlovací činnost;

- organizování kulturních, sportovních a společenských akcí souvisejících s výše uvedenými body.

3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze spolku v plánu činnosti.

Čl. IV

Členství ve spolku

1) Členem spolku může být jen fyzická osoba starší 14 let (osoba starší 14 let s hlasem poradním; osoba

starší 18 let s hlasem rozhodným).

2) O přijetí za člena spolku rozhoduje výbor spolku na základě přihlášky ke členství, podané výboru

spolku. S přijetím za člena spolku je spojeno zápisné, jehož výši určuje členská schůze.

3) Členství zaniká

- doručením písemného oznámení člena spolku o vystoupení ze spolku k rukám výboru spolku;

-rozhodnutím členské schůze o vyloučení;

- nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené výborem dodatečně ve výzvě

k zaplacení;

- úmrtím, člena spolku;

- zánikem spolku.

4) Člen má právo

- účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;

- účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen;

- předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;

- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.

 

5) Člen má povinnost

- dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku, dodržovat ustanovení právních předpisů,

zejména pak ust. § 214 – 302 Občanského zákoníku;

- platit členské příspěvky.

6) Z členství vyplývá povinnost platit členské příspěvky, které se stanovují (nebude-li členskou schůzí

rozhodnuto jinak) za kalendářní rok pro:

- žáky a studenty ve výši 50,- Kč;

- důchodce (a nízko příjmové členy) 100,- Kč;

- ostatní osoby 200,- Kč.

Čl. V

Seznam členů

Zápisy a výmazy v seznamu členů spolku se provádí v souladu se zákonem Ochrany osobních dat.

Seznam členů nebude zpřístupněn.

Další se řídí § 236, odst. 2 a 3 OZ.

Čl. VI

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

- členská schůze; jako nejvyšší orgán spolku;

- výbor spolku; jako výkonný orgán;

Čl. VII

Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.

2) Členskou schůzi svolává výbor spolku kdykoliv.

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina všech členů spolku; nesejde–li se

usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do jednoho měsíce, ale ne dříve než

za 5 dnů, náhradní členskou schůzi.

Tato náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská

schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny

přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčují jinak.

3) Členskou schůzi svolá výbor spolku i tehdy, požádá-li o to písemně 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě:

(do jednoho měsíce), není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze

- schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je

potřeba 2/3 všech přítomných členů spolku;

- volí výbor spolku;

- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;

- rozhoduje o vyloučení člena;

- určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;

- stanovuje výši zápisného a členských příspěvků.

Čl. VIII

Výbor spolku – jednání jménem spolku

1) Výbor spolku je tříčlenný, jeho funkční období je pětileté. Činnost výboru spolku řídí pověřený člen

výboru.

2) Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru spolku je volně

přístupná členům spolku.

Výbor spolku zejména:

- na nejbližší schůzi spolku projedná věc, požádá-li její projednání člen spolku;

- připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov,

návrh cílů další činnosti.

3) Výbor spolku je kolektivní statutární orgán spolku. Každý člen výboru spolku jedná a zastupuje spolek

samostatně.

Jménem spolku dále mohou jednat výborem spolku písemně pověření členové spolku.

Čl. IX

Zásady hospodaření

1) Spolek je neziskovou právnickou osobou. Majetek spolku tvoří zápisné, příspěvky členů a dále pak

zejména dary. Majetek spolku bude využíván výhradně na činnost spolku. Dalšími příjmy, mohou být

příjmy z vedlejších činností, které jsou v souladu s cíli spolku a v souladu s právním řádem ČR.

Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou nebo fyzickou osobou pro finanční zajištění

svých aktivit.

Spolek může zhodnocovat dočasně volné finanční prostředky prostřednictvím kapitálových operací.