Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zveme na oslavy českého národního mučedníka Mistra Jana Husa

3. 7. 2020

pozvanka-6.-7.-2020.jpg

 

Hlavní události ze života Husova.

Husova busta od Ladislava Šalouna

Husova busta od Ladislava Šalouna

 

 

S určitostí neumíme dosud určit, kdy se Jan Hus narodil. Dle posledních vědeckých badání byl shledán rok 1369, obvykle udávaný, pochybným. Soudí se dle různých pramenů, že se narodil mezi roky 1364 a 1376 . Následující data jsou však již v historických materiálech podložena :

 • 1389
  19.října Matěj z Janova, mistr univerzity pařížské, odvolává své učení o častém přijímání, uctívání obrazů a svatých
 • 1391
  24.května Jan z Milheimu zakládá kapli betlémskou, která byla 27.června na základě papežského zmocnění prohlášena za řádné duchovní beneficium.
  Jan se stal bakalářem svobodných umění.
 • 1393
  Od 16.března do 14.září milostivé léto v Praze, vyhlášené papežem Bonifácem IX. – HUS koupil si odpustky za poslední 4 groše stříbrné
 • 1396
  Jan byl v únoru prohlášen mistrem svobodných umění.
 • 1401
  15.října děkanem fakulty artistické (svobodné umění), současně byl vysvěcen na kněze.
 • 1402
  14.března se stal kazatelem v kapli Betlémské po Mistru Štěpánovi z Kolína.
  17.října rektorem university pražské.
 • 1404
  5.prosince – HUS káže na památku výročí smrti císaře Karla IV. před kněžstvem (29.listopadu 1378 +)
 • 1407
  18.října káže naposledy na synodě kněžské v domě arcibiskupově – „Stůjte přepásáni na bedrech svých“ – nejostřejší Janovo kázání
 • 1408
  prvé žaloby na HUSA ze strany kněžstva u arcibiskupa.
  14.května – Mistr Matěj z Knína, žák Husův a Stanislava ze Znojma, donucen odvolati wiklifovskou nauku o svátosti oltářní
  20.května – Shromáždění národa českého na univerzitě ( v domě „U Černé Růže“)- usnáší se , aby studentům nebylo dovoleno čísti Wiklifovy knihy – Dialog, Trialog a Knihu o svátosti oltářní – a žádný člen národa českého aby neučil žádnému ze 45 článků Wiklifových ve smyslích jich kacířských, bludných nebo pohoršívých.
 • 1409
  18.ledna – Dekretem kutnohorským– jehož autory jsou Jeroným Pražský a Jan Hus - král Václav IV. ustanovuje, aby národ český měl ve všech jednáních universitních tři hlasy (dosud měl pouze jeden);); Ač zajisté každý člověk jest povinen každého člověka milovati, přece jest zapotřebí, aby toto milování vycházelo toliko z lásky zřízené; pročež cizinci dáti v lásce přednost před domácím jest řádné lásky zvrácení, ježto pravá láska vždycky počíná u sebe sama, a následovně na potomstvo podle příbuznosti se převádí, …“
  25.března se sešel koncil v Pise;
  v říjnu HUS po druhé zvolen za rektora university.
 • 1410
  16.červenec spáleny knihy Wiklifovy.
  18.července HUS dán arcibiskupem do klatby.
  20.září Zvolen třemi hlasy kurfirstů za krále římského Zikmund Uherský.
  HUS obeslán kardinálem Odonem z Colonny před soud papežův.
 • 1411
  15.března klatba na HUSA uvalená vyhlášena v kostelích pražských
  6.července pokouší se král Václav IV. o smír mezi HUSEM a arcibiskupem, stanovuje podmínky
  1.září – HUS v listě papeži vyznává svoji víru a prosí, aby byl zbaven povinnosti osobně se hájiti
 • 1412
  25.ledna vyhlášeny v Praze odpustky.
  7.června HUS vystupuje s Jeronymem proti odpustkům – proti bule papežově.
  1.července popraveni 3 mládenci pro výtržnosti v kostelích při vyhlášení bully papežské.
  V listopadu odchází HUS z Prahy do vyhnanství na Kozí Hrádek.
  10.listopadu HUS dokončil velký svůj spis „Výklad viery, desatera božieho přikázanie a motlitby páně“
 • 1413
  Hus píše „O svatokupectví“(2.února), „Postillu“(28.října) a „O církvi“=“De ecclesia“(8.června).
 • 1414
  15. července odjíždí Hus na hrad Krakovec u Rakovníka.
  11.října nastupuje cestu do Kostnice.
  18.října vydává král Zikmund pro HUSA gleit.
  3.listopadu přijíždí HUS do Kostnice.
  28.listopadu HUS po předvolání ke kardinálům uvězněn.
  6.prosince uvězněn v klášteře dominikánském.
 • 1415
  v únoru přímluva moravských pánů za Husa u Zikmunda.
  24.března Hus uvězněn v tvrzi Gottliebenu.
  6.dubna – Koncil kostnický vyhlašuje se za nejvyšší autoritu křesťanstva, které musí býti poslušen i papež.
  8. a 12.května žádají páni čeští a moravští veřejné slyšení HUSOVO.
  5., 7., 8.června veřejné slyšení HUSOVO.
  18. a 23.června odsouzeny spisy HUSOVY.
  12.června – na sněmu čten protestní list českého panstva, opatřený 250 pečetěmi.
  1.července HUS naposledy před sborem.
  6.července HUS upálen.
  5.září – Ustanoven Spolek husitského panstva českého na obranu víry v Čechách a na Moravě.
 • 1418
  22.dubna – Sbor kostnický rozpuštěn.

jan-hus.png