Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obec Kokonín je písemně doložena od roku 1538.

12. 2. 2019

Po stržení kaple byl její zvon pověšen na sousedící, naproti stojící, prastarou lípu (kde vydržela 54

let). Zbytky vnitřního zařízení byly uschovány na půdě staré školy.

Když strom – nouzová zvonice – ztrouchnivěl, byl roku 1842 pro zvon postaven dřevěný stojan

(trámová zvonice) na protilehlé straně cesty, podle všeho severně od Langestrasse (Dlouhá ulice) dnes

Tyršova stezka.

Také toto provizorium nemělo dlouhého trvání a tak se kokonínské obecní zastupitelstvo pod

vedením svého starosty France Ulbricha (z čp. 50) po 20 letech konečně rozhodlo ke stavbě kaple.

V zimních a jarních měsících let 1861 – 1862 byl svezen potřebný materiál na stavbu. Zvon, ne nedůležitý

pro obecní život mohl být konečně důstojně umístěn. Měl kromě jiného za úkol shromažďovat obyvatele při

požáru či jiných nouzových situacích.

Novostavba vznikla na pozemcích bývalých statků č. 53 a 141. Základní kámen byl položen 15.

července 1862, koncem října byla stavba dokončena. V zimně pak byl dokončen a upraven vnitřek a vnitřní

zařízení. Dne 13. 6. 1863 byla kaple vysvěcena ke cti sv. Antonína Paduánského.

Další zvon zakoupil obchodník se sklem Franz Josef Kittel (čp. 184).

Autorem plánů byl jablonecký zednický mistr Anton Womatschka (české jméno bylo poněmčeno),

který v Kokoníně též postavil budovu dolní školy 1870 a márnici na místním hřbitově 1881.

 

Na stavbě kaple se podílet také mistr tesařský Jakob Miksch (z Jablonce).

Velmi „neakademicky“ působící vnitřní zařízení navrhl akademický malíř August Ulbrich z Kokonína,

ovšem za použití starších dílů, které mohly pocházet ze sekularizovaných kostelů nebo také z původní

stavby.

Zařízení je převážně vyvedeno v bílé a zlaté, tedy v barvách upřednostňovaných klasicizmem.

Stylisticky nejednotnou stavbu lze jen těžko zařadit. Tabernákl včetně podstavce oltáře je nejspíše

barokní, ovšem gotizující kružba výplně ukazuje na, pro Čechy typickou, barokní novogotiku. Korunované

vázy jsou ve stylu Lois-Seize. Hladké trojúhelníkové štíty nad průchody do sakristie jsou klasicistní.

Podstavec oltáře byl s jistotou zamýšlen pro větší oltář. K obrazu sv. Antonína drženého anděly není

správná vazba.

Také kříž byl v kokonínské kapli postaven až dodatečně. Jedná se o velmi kvalitní barokní plastiku.

Barokní kazatelna by mohla pocházet z předešlé stavby, spíše selsko-lidové práce. Provedení resp.

znovupostavení obstaral truhlář Appelt ze Mšena, který spolupracoval se sochařem Kopetzkym a

pozlacovačem Danielem Wernerem (oba pravděpodobně z Liberce).

Oltářní obraz, pseudoreliéfní malbu svatého Antonína Paduánského, namaloval kokonínský malíř August

Ulbrich a věnoval jej obci – kapli.

Stěny byly zdobeny šablonovou technikou okrově zbarveným vinoucím se listovím na tmavomodrém

pozadí. V kartušových polích byly střídavě namalovány kříže a iniciály IHS. Části těchto šablonových

maleb byly pravděpodobně při rekonstrukci v roce 1927 překryty jednobarevně na tmavomodro.

Velký pamětní obraz v secco technice je datován 1863. Signatura je už čitelná jen částečně, mohlo by

se jednat o umělce z Liberce (Reichenberg) nebo Rychnova (Reichenau). Lépe čitelná je signatura firmy

Günther, která obraz roku 1927 restaurovala. Obraz představuje zbožňování Jezulátka sv. Antonínem a je

inspirován podobným obrazem z kostela sv. Antonína v Partenkirchenu v Bavorsku, namalovaným

Johannem Evangelistou Holzerem okolo roku 1736.

Od malíře Františka Simma pocházely (ukradené) obrazy z kazatelny. Byl příbuzný malíře Ulbricha,

nebo s ním blízce spřátelen, každopádně bydleli oba v domě č. 50 v Kokoníně.

Varhany dodal i za hranicemi regionu známí albrechtický varhanář (Orgelbauer) Josef Prediger

v červenci 1864.

Podle stavebního výkazu obce, dovezli občané Kokonína na tuto stavbu 931 povozů materiálu.

Odpracovali 277 pracovních dnů. Vše zdarma.

Mimo těchto prací činil náklad na stavbu kaple 5249,23 zlatých.

Z toho částka z darů 203,26 zl.

Obec doplatila částkou 5045,97 zl.

Městys Kokonín převzal povinnost udržovat kapli a založil nadaci, aby každoročně v předvečer a v den, na

první neděli po 13. červnu ve svátek sv. Antonína byla konána liturgie. Nadační listina je uložena u

jabloneckého farního úřadu.

Za všechny služby v kapli dostával tehdejší duchovní 40 zl. Kokonínský řídící učitel za hudbu a hru na

varhany 20 zl. Vše z obecních příjmů.

V neděli dne 27. května 1894 bylo konáno v kapli první „Boží tělo“ s procesím (v okolí známé pod názvem

„Kokonínská jízda“.

Dne 6. června 1920 byla sloužena polní mše a byly vysvěceny dva nové zvony, opatřené z milodarů,

náhradou za zvony, rekvírované v I. světové válce.

Výslovně je zmiňováno, že kostelní náčiní věnovaly „přátelé z ciziny“.

Někdejší obyvatelé Kokonína kapli velmi milovali, zřídili si ostatně, resp. jejich předkové, vlastními

silami veskrze reprezentativní Boží dům. Jako patriotizmus možno považovat i to, že mnozí své syny

pojmenovali jménem Anton (Antonín).

Ve své prostotě vyzařuje kaple jistou pohodu, se kterou se mohou obyvatelé identifikovat. Zařízení

kaple bylo stále doplňováno. Jako významný příklad budiž jmenována barokní kokonínská pieta

„sedmibolestné matky Boží Marie“.

oltar.gif

Byla přivezena kokonínským sedlákem a formanem Antonem Kittelem odněkud „z okolí Prahy“. Anton

Kitel z čp. 214 (Malchertusch) nosil kroj: střevíce s přaskou, punčochy, kalhoty pod kolena, vestu, kazajku,

plstěný klobouk se střapcem. Chodil do lesa s pytlem přes rameno hlídat a cestou zvonil zvonečkem, a proto

mu přezdívali „Klingelmann“. Tato umělecky vynikající dřevořezba pocházela pravděpodobně z nějakého

zrušeného kláštera. Ležela mnoho let ve stodole (podkrovní komoře) domu č. 54, dokud ji roku 1903 znovu

neobjevil malíř Franz Simm (tvůrce obrazů na kazatelně) z čp. 208 a vyměnil ji s tehdejším majitelem

Fabiánem, s radostí za své dvě olejomalby a věnoval obci-pro umístění v kapli a předal ji k restaurování

libereckému městskému muzeu na doporučení znalce-profesora muzea. Restaurování uhradila obec.

Podobně dobré kvality je i již zmíněný krucifix na jižní straně.

atlet.gif

Zavedení elektrického světla do kaple roku 1925 nebylo ve své době samozřejmostí. Vzdálenější

části obce Kokonína byly ještě do čtyřicátých let osvětleny plynem.

 

Žárovičky v rámu obrazu sv. Antonína v horní polovině oltáře a na obloucích u obou rohových konzolí,

dnešnímu vkusu příliš neodpovídají, přesto byly malou „technickou památkou“.

vnitrek-kostela.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na každý pád se u kokonínské kaple jedná o nadregionálně významný umělecký památník. Přesto

byla právě tato stavba od svého postavení lokálním symbolem.

Opravdové centrum v Kokoníně nikdy nebylo. Domy stály po obou stranách silnice vedoucí z Vrkoslavic do

Rychnova. Větší část obce ležela odjakživa na pravém břehu Mohelky. Na levém byl vedle kaple, jako

duchovního centra pro obyvatele, velmi významný hřbitov, přes relativní odlehlost, hojně navštěvované

místo vzájemného setkávání.

V roce 1891 kaple vyhořela, v roce 1892 byla renovována. Tehdy byl do kapsle v hlavici věže vložen

dodatek k pamětnímu dopisu, ve kterém se mimo jiné dočteme, že představitelem obce byl od roku 1892

Ferdinand Eiselt, který dal popud k založení kostela v Kokoníně s farností. Pro tento účel založil výbor pro

stavbu kostela.

V roce 1999 spadla pozlacená kapsle i s křížem zvonice ze střechy a byla odevzdána do okresního

archivu.

V průběhu času byl svatostánek příliš malý a byl osloven architekt Alfred Wenzel, aby naplánoval

kostel nový. Stavba nového kostela se neuskutečnila z politických důvodů. Po připojení k říši a převzetí

moci nacisty, nebylo na stavbu ani pomyšlení.

Několik let na to musel být dokonce odevzdán zvon, který byl roztaven pro válečné účely.

Poslední bohoslužba byla pravděpodobně 16. 6. 1968, jak poznamenáno na tabulce v sakristii.,

Poté kaple upadla do „spánku“. Jak je obvyklé, bohužel, přišli lotři vandalové, kteří vytloukli okna a

zdevastovali vnitřek kaple. Tabernákl a všechny skříně byly vylomeny, obraz sv. Antonína ukradli, stejně

jako jednoho z doprovázejících andělů. Dále ukradli malé puti (andělíčky), kteří kryli z obou stran taktéž

ukradeného beránka božího na tabernáklu a obě vázy s uchy umístěné na sloupech oltáře.

Píšťaly varhan byly násilně vytrženy. Lustr poškodili, věčné světlo zničili a ukradli. Obrazy z kazatelny

ukradli. Ukradli i dřevěné sochy a kříže s Ježíšem, a mnoho dalších věcí.

madony.gif

Východní stěnou pronikla vlhkost a tak začaly hnít podstavce lavic. Plášť střechy doznával v čase

trhlin a začalo do stavby zatékat. Tento stav zavinil šíření dřevomorky do všech dřevěných konstrukcí a

vybavení Kaple. Při této devastaci zmizela nádherná vyšívaná pokrývka oltáře, kterou bylo možno

obdivovat již na historické pohlednici z třicátých let.

*

V roce 2001 věnovalo město Jablonec n. N. kapli, církvi římsko-katolické. V této době byla opravena

střecha a okna za příspěvek města. Tím bylo odstraněno zatékání do stavby a volný přístup okny.

Pro Kokonín je obnova kaple jednou z věcí která je potřeba opravit – stávající stav je dokumentován

následujícími fotografiemi v porovnání s minulostí.

stropy-1.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

stropy2.gif